BIURO ZAMIANY MIESZKAŃ

 

REGULAMIN

Dokonywania zamiany lokali zgodnie z Uchwałą XXXII/41/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek.

Uchwała nr XXXV/79/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek.

 

1. Zamiana lokali dokonywana jest w celu racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek.

2. Wszczęcie procedury zamiany lokali ma przede wszystkim na celu:

a. uniknięcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego prowadzącego do eksmisji,

b. dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego używanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości finansowych najemcy,

c. możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy,

d. możliwość zamieszkania w budynku, w którym prowadzona jest sprzedaż lokali.

 

3. System zamiany lokali / z wyłączeniem pomieszczeń tymczasowych/ skierowany jest do:

a. najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek,

b. najemców lokali nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek, z wyłączeniem najemców lokali stanowiących własność osób fizycznych,

c. właścicieli lokali mieszkalnych,

d. osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu w gminnym zasobie mieszkaniowym, na skutek zadłużenia i/lub wobec których wydany został prawomocny wyrok nakazujący opróżnienie i wydanie lokalu.

 

4. Zamiana wymaga zgody wynajmującego i następuje na wniosek osoby fizycznej lub w wyniku propozycji złożonej przez Gminę.

4. Osoby zajmujące lokale w innych zasobach, które w ramach zamiany lokali chcą stać się najemcami gminnego zasobu mieszkaniowego muszą spełniać kryteria dochodowe, o których mowa w § 4 i § 7 ust. 1 Uchwały nr XX VI/144/2016.

6. Do zamiany może być przeznaczony lokal, który nie pełnił funkcji mieszkalnych. Pierwszeństwo w zamianie na wolny lokal przeznaczony do wynajmu na cele mieszkalne w wyniku adaptacji lub modernizacji pomieszczeń innych niż mieszkalne (np. strychów) oraz pomieszczeń nienadających się do użytkowania, dokonanej przez osoby fizyczne na ich własny koszt, przysługuje osobom, które dokonały tej adaptacji (odpowiednio: modernizacji, remontu) na podstawie i zgodnie z porozumieniem zawartym w tej sprawie z wynajmującym.

7. Zamiana na większy wolny lokal może być dokonana, jeśli jest uzasadniona poprawą warunków mieszkaniowych.

8. Zamiana na lokal, pozostający w mieszkaniowym zasobie, w przypadku najemcy lokalu zadłużonego, może być dokonana, jeżeli w wyniku zamiany najemca uzyska lokal, którego powierzchnia nie będzie większa od powierzchni normatywnej przypadającej na osobę w gospodarstwie domowym najemcy, uprawniającej do otrzymania dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych i pod warunkiem spłaty zadłużenia lub zawarcia ugody na spłatę długu lub umowy o przejęciu długu przez osobę, która ma zostać najemcą zadłużonego lokalu.

9. W celu umożliwienia dokonania zamiany lokalu wynajmujący może zawrzeć umowę najmu z byłym najemcą, który utracił tytuł prawny do zajmowanego lokalu w wyniku zaległości w opłatach. Warunkiem jest spłata długu lub zawarcie ugody w zakresie ratalnej spłaty długu.

10. Na wniosek najemcy zajmującego lokal socjalny, wynajmujący może zawrzeć z nim umowę najmu na inny lokal socjalny. Warunkiem jest spłata długu lub zawarcie ugody w zakresie ratalnej spłaty długu.

 

W celu złożenia wniosku o zamianę mieszkania w Biurze Zamiany Mieszkań Administracji Zasobów Komunalnych przy ul. Ostrowskiej 30 należy:

  •  wypełnić wniosek wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  • wniosek podpisuje najemca i współmałżonek lub osoby zwane w treści umowy najmu współnajemcami oraz wszystkie osoby pełnoletnie zamieszkujące w lokalu w obecności pracownika Administracji Zasobów Komunalnych /(w przypadku reprezentowania najemcy przez osobę trzecią konieczne jest dostarczenie pełnomocnictwa uprawniającego do dokonywania konkretnych czynności w imieniu najemcy),
  • załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do lokalu (np. decyzja, zaświadczenie, umowa najmu),
  • załączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów z okresu ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkania w przypadku najemców z innego niż gminny zasobu.

Do pobrania:


Zgoda na przetwarzanie danych

WNIOSEK O ZAMIANĘ

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

 

OFERTY ZAMIAN

 

IZBA

1. Jacek Wojciechowski   ul. Szpitalna 12 m 2               1 izba        pow. użytk.  23,50 m2
Wyposażone: w instalację wodno-kan., łazienka,  ogrzewanie piecowe.
Zamieni  na  2p + k  z łazienką, tel. 503-859-327. 

2. Piotr Kamiński   ul. Łęgska  56 m 3            1 izba       pow. 11,27 m2
Wyposażone: w instalację  wod - kan,  wc,  ogrzewanie piecowe,
Zamieni na 2p + k z łazienką, 694 395 250

3. Ryszard Droba          ul. Stodólna 2b m 4         1 izba       pow. użytk.  18,00 m2
Wyposażony: w instalację wod-kan., w.c., ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 1 p + k z łazienką z w.c. w bloku stare budownictwo.

4. Katarzyna Lewandowska  ul. Zakręt 8 bl.2 m 15     1 izba       pow. użytk.  34,92 m2
Wyposażone: w instalację   wod - kan,  centralne ogrzewanie.
Zamieni    na   mieszkanie z łazienką. 

5. Anna Andrzejewska    ul.Szpichlerna 15 m 3                    1 izba      pow. użytkowa 19,50 m2
wyposażenie: instalacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 1p+k  796 733 052.

6. Marzanna Wasielewska  ul. Łęgska 22 B m 1            1 izba      pow. użytkowa 19,81 m2
Zamieni na 1 p + k, łazienka. 

 

1 POKÓJ Z KUCHNIĄ

1. Robert Sławiński    ul. Dziewińska  9 m 1        1p+k      pow.  użytk.  19,50 m2
Wyposażony: w instalację wod-kan., w.c., łazienkę, ogrzewanie centralne. Zamieni  na 2 lub 3p+k z c.o.

tel 790 670 412

2.  Magdalena Politowska         ul. Toruńska 168 m 18                  1p+k      pow.  użytk. 34,18 m2 
instalacja wod-kan, łazienka, elektryczne ogrzewanie.
Zamieni na 2p+k z c.o. 574-582-815.                                                                  

3. Elżbieta Markiewicz      ul. Płocka 135 m 35           1p+k      pow. użyt. 27,00 m2, pow. mieszkalna 17,90 m2
Wyposażone:  w instalację  wod - kan,  wc, łazienkę, ogrzewanie centralne.
Zamieni na mieszkanie w bloku z balkonem do 40 m2, 2p+k w centrum, może być niewielkie zadłużenie.607-572-416

4.  Agnieszka Kurzawa  ul. Ostrowska 34 m 15                       1p+k      pow. użyt.  24,01 m2,
powierzchnia mieszkalna 15,10 m2
Wyposażone: w instalacje wod - kan, gaz, łazienka,  ogrzewanie  centralne.
Zamieni  na 2p+k do I piętra  729 767 146

5. Stefan Piotrowski  ul. Bulwary 25 m 11                         1p+k      pow. mieszk.  17,61 m2,  pow. użytk.  37,80 m2
Wyposażone: instalacje wod-kan, wc, łazienkę, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 2p+k  z c.o., na parterze  Tel. 511 934 187,  690 670 936

6. Dariusz Durniat  ul. Ptasia 1E m 15            1p+k     pow. użytk.  31,61 m2  pow. mieszkalna 21,85 m2
Wyposażone: instalacje wod - kan, wc, łazienkę, ogrzewanie centralne.
Zamieni na mieszkanie powyżej 40 m2.

 7. Małgorzata Wiśniewska  ul. Toruńska 168 m 13                     1p+k      pow. użytkowa 34,18 m2
Wyposażone: instalacje wod - kan, łazienka, ogrzewanie elektryczne. Zamieni na  1p+k w centrum miasta
parter, może być ogrzewanie piecowe.  667 133 096

8. Wielisława Paulińska   Chłodna 1 m 3                   1p+k      pow. użytk.  31,40 m2 pow. mieszkalna 15,68 m2
Wyposażone: instalacje wod - kan, w.c.,  ogrzewanie piecowe.
Zamieni    na  1p+k z c.o.    506-891-247

9.  Iwona Łęga   ul. Stodólna 7  m 5                  1p+k      pow. mieszk. 11,60 m2,  pow. użytk.  16,40 m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  łazienka,  ogrzewanie piecowe.
Zamieni  na kawalerkę z c.o., preferowane Zazamcze.

10. Zofia Wiśniewska  ul.Starodębska 21  m 22           1p+k     pow. użytk.  31,60 m2  pow. mieszkalna 18,11 m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan, łazienka,  wc,  ogrzewanie centralne.
Zamieni na 2p+k z c.o., parter lub I piętro osiedle Południe 601.698 689

11. Regina Strupczewska  ul. 3 Maja 6 m 6    1p+k     pow.  mieszk. 12,56 m2,   pow.  użytk.   34,50 m2
Wyposażone: instalacja   wod - kan, łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na większe c.o. 665 775 485 , 669 495 269

12.  Cezary Krzesiak         ul. Zielony Rynek 17 m 1                     1p + k   pow. użytk.  26,00 m2 pow. użytkowa 12,80 m2
,wyposażone: instalacje  wod - kan, łazienka,  ogrzewanie centralne.
Zamieni  na  2p + k z c.o. parter lub I piętro.

14. Marcin Rajkiewicz  ul.Planty 35a m 28        1p  +  k
pow. mieszk. 16,00 m2,  pow. użytk.  28,40 m2
wyposażone: instalacja  wod - kan, łazienka, centralne ogrzewanie.
Zamieni   na 2p+k z c.o., w bloku, 661 648 388

15. Urszula Straszewska ul. Ostrowska 34  m 53  1p  + k pow.  mieszk.  15,10m2   pow. użytk.  24,01 m2
wyposażone: instalacje  wod - kan,  w.c, łazienka,  ogrzewanie centralne.
Zamieni  na  2p+k z c.o.
            

17. Beata Rudalska   ul.Ptasia 1C  m 11        1p  + k   pow. użytk.  31,61 m2
wyposażone: instalacje  wod - kan,  w.c., łazienka,  ogrzewanie centralne.
Zamieni  na 2p +k z c.o. , do II piętra 782 515 765,  785 290 394

18.

19.Joanna Madziewicz   ul. Zielony Rynek 1 m 19        1p+k      pow.mieszk.  22,00   m2       pow. użytk.  25,68  m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  wc, łazienka, gaz, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na  2 lub 3p+k z c.o.    tel 888 333 138

20. Natalia Ulińska   ul. Matebudy 8 m 6  1p+k    pow.mieszk.  16,87   m2       pow. użytk.  27,20  m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan, łazienka, wc, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 2p+k z c.o.

21. Małgorzata Wiśniewska    ul. Bracka  1 m 8       1p+k    pow.mieszk.  20,20  m2       pow. użytk.  25,41  m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  wc, ogrzewanie centralne.
Zamieni    na  3 p + k   tel. 726 971 312

22. Wanda Ręczkowska   ul. Bracka 1 m 23       1p+k    pow.mieszk.  14,50  m2       pow. użytk.  24,51  m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan, łazienka, centralne ogrzewanie.
Zamieni na mieszkanie do 38 m z c.o., do III pietra.

23. Krystyna Borof  ul. Ptasia 1 C m 63                    1p+k    pow.mieszk.  17,82  m2       pow. użytk.  27,60 m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  wc, łazienka, ogrzewanie centralne.
Zamieni na 2 p +k z c.o., niskie piętro

24.  Stefan Rozelfeld   ul. Św. Antoniego 51 m 2  1p+k  pow.mieszk.  24,75  m2       pow. użytk.  42,00  m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  wc, łazienkę, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 2 lub 3p+k  z c.o. może być do remontu.

25. Marcin Andruszewski  ul.  Sienna 10 m 7      1p+k  pow. użytk.  31,50  m2   pow. mieszkalna 16,27 m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan, wc,łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na  2 lub 3p+k z łazienką z c.o.

26. Edyta Masłowska ul. Ptasia 1C m 20     1p+k     pow. mieszk. 11,85 m2, pow. użytkowa 18,45 m2

wyposażenie: łazienka z w.c, ogrzewanie centralne.
zamieni na 2p+k z c.o    tel. 510 896 706, 573-201-888
27.  Magdalena Dynaburska     ul. Żytnia 65 m 23             1p+k
  pow.mieszk.  16,23  m2       pow. użytk.  26,42  m2
Wyposażone:  instalacje  wod – kan, łazienka,   ogrzewanie centralne, gaz.
Zamieni    na  2p + k, parter
Tel. 886 142 661

28.  Danuta Chojnacka     ul. Chmielna  31  m 2           1p+k   pow.mieszk.  16,00  m2       pow. użytk. 28,00  m2

Wyposażone:  instalacje  wod - kan, łazienka, wc, ogrzewanie piecowe.
Zamieni  na 2 p+ k z c.o.

29.  Halina Nowadcka  ul. Łęgska 56  m 5                     1p+k    pow.mieszk.  14,04  m2       pow. użytk.  24,60  m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  wc, łazienka,  ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 2p+k, z c.o.

30.  Zofia Mwangi   ul. Płocka 135  m 44              1p+k     pow.mieszk.  17,90  m2       pow. użytk.  27,00 m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  w.c, łazienka,  centralne ogrzewanie.
Zamieni na mieszkanie do 40 m2 z c.o., parter

31. Grzegorz Sakwa       ul. Kaliska 46A m 2          1p+k      pow.mieszk.  16,00 m2       pow. użytk. 26,50 m2
Wyposażone:  instalacja  wod - kan,  wc, łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na mieszkanie w bloku 505-363-428

32. Monika Łupińska       ul. Toruńska 168 m 35            1p+k     pow. mieszk. 16,85 m         pow. użytk. 34,17 m2
Wyposażone : instalacja wod-kan,  łazienka, ogrzewanie elektryczne.
Zamieni na 2 lub 3p+k w bloku.

33.  Marek Urbaniak    ul. Żabia 21 m 4           1p+k      pow. mieszk. 17,30 m2      pow. użytk. 38,00 m2
Wyposażone: instalacja wod-kan, w.c. łazienka, ogrzewanie centralne.
Zamieni  na 1p+k z c.o., I piętro lub parter  do 30 m,  Śródmieście lub w pobliżu  537 690 810

34.Wioletta Kroszczyńska ul.Matebudy 8 m 3             1p+k     pow. mieszk. 25,20 m2        pow. użytkowa 37,34 m2
wyposażenie: instalacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na mieszkanie z c.o.  789 126 664

35. Wanda Kawałkowska     ul. Bracka 1 m 11         1p+k    pow. meszk. 16,22 m2,        pow. użytkowa 25,40 m2
Wyposażenie : instalacja wod-kan. w.c.,  ogrzewanie centralne, parter.
Zamieni na 2p+k,  do 38 m2,  725 136 741

36. Grzegorz Wróblewski  ul. Południowa 1/3 m 18          1p+k
Powierzchnia mieszkalna 21,80 m2, powierzchnia użytkowa 44,40 m2
Wyposażenie: instalacja wod-kan, w.c.,łazienka, ogrzewanie piecowe
Zamieni na 2p+k z łazienką z c.o. do II piętra  tel. 504-956-129

37. Ludwik Matuszczak  ul. Toruńska 168  m 38      1p+k
powierzchnia mieszkalna 16,85 m2, pow. użytkowa 34,17 m2
wyposażenie: instalacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie elektryczne.
Zamieni na 1p+k z c.o. w innej lokalizacji     tel. 783 682 788                  

38. Maria Kondratiuk ul. Biskupia 11 m 10               1p+k
Powierzchnia użytkowa 34,80 m2
Wyposażenie: instalacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni: na 2p+k z c.o.

39. Patrycja Kranc      ul. Jagiellońska 25 m 29               1p+k
Powierzchnia mieszkalna 24,06 m2, powierzchnia użytkowa 31,20 m2
Wyposażenie: instalacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie centralne.
Zamieni na 2 p+k  z c.o.  tel. 0048 782 545 095

40. Daniel Moliński   ul. Biskupia 11 m 9               1p+k
powierzchnia mieszkalna 21,62 m2,  powierzchnia użytkowa 34,70 m2
wyposażenie: inst. wod-kan, łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 2p+k z c.o.      tel. 669-216-451

41. Piotr Krzyżewski  ul. Płocka 135 m 17             1p+k
Powierzchnia mieszkalna 17,90 m2   pow. użytkowa 27,00 m2
Wyposażenie instalacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie centralne.
Zamieni na minimum 2p+k z c.o  604 654 190

42.Paulina Kułakowska ul. Toruńska 168 m 24   1p+k
Powierzchnia użytkowa 34,17 m2
Wyposażenie: instalacja wod-kan. łazienka, ogrzewanie elektryczne
Zamieni na 2p+k lub 3p+k, z c.o.tel. 576 909 144

 

44.Anna Dobek   ul. Cysterska 9 m 3        1p+k
powierzchnia mieszkalna 20,80 m2, pow. użytkowa 46,10 m2
wyposażenie: inst. wod-kan., łazienka, ogrzewanie piecowe.
zamieni na  2p+k z c.o. lub ogrzewaniem piecowym.  tel. 726-446-724

 45. Radosław Grudziński  Zielony Rynek 1 m 1a      1p+k
powierzchnia użytkowa 30,16 m2
wyposażenie: instalacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 2p+k   691 021 492

 46. Małgorzata Olszewska ul. Związków Zawodowych 2 m 1           1p+k
pow. mieszkalna 15,36 m2, pow. użytkowa 30,70 m2
wyposażenie: inst. wod.-kan.łazienka, ogrzewanie centralne.
zamieni na  2p+k z c.o. 732 960 908

47. Halina Wróblewska  ul. Chłodna 1 m 1                    1p+k
pow. mieszk. 18 m2, pow. użytkowa 48 m2
wyposażenie: łazienka, ogrzewanie piecowe
zamieni na 2p+k z c.o.   532 115 224
48. Wiesława Grabowska ul. Jagiellońska  25 m 15                         1p+k
pow.mieszkalna 15,00 m2, pow,. użytkowa 21,62 m2
wyposażenie: łazienka, ogrzewanie centralne
zamieni na 1p+k widna z c.o.       735  674 005

 49.Iwona Dąbrowska  ul. Zielony Rynek 16 m 2              1p+k
pow. użytkowa 30,50 m2
wyposażenie: ogrzewanie piecowe, w.c.
zamieni na 3p+k . na parterze 

50. Krystyna Ciulik  ul.Bojańczyka 8 m 18               1p+k
pow. mieszkalna 19,00 m2, pow. użytkowa 34,90 m2
wyposażenie: w.c., ogrzewanie centralne
zamieni na 2p+k z c.o, do I piętra  601 299 369

51.Małgorzata Ozdoba  ul. Ptasia 1C m 29     1p+k
pow. mieszkalna 21,85 m2, pow. użytkowa 31,61 m2
wyposażenie: instalacja wod-kan., łazienka, c.o.
zamieni na M-3 z c.o. Oś. Kazimierza Wielkiego, blok 511 025 763

52. Artur Lewandowski  ul. Żytnia 65 m 41          1p+k
pow. mieszkalna 16,52 m2, pow. użytkowa 26,70 m2
Wyposażenie: łazienka, centralne ogrzewanie.
zamieni na 2 lub 3p+k z c.o.  518 110 987.

53. Jolanta Gondek  ul. Żytnia 65 m 32               1p+k
pow. mieszkalna 16,80 m2, pow. użytkowa 26,70 m2
wyposażenie: łazienka, centralne ogrzewanie.
zamieni na 2 lub 3p+k  z c.o.  697 001 168

54. Anna Mazurkiewicz    ul. Chopina 52 m 64       1p+k
pow.mieszkalna 20,20 m2, pow. użytkowa 25,60 m2
wyposażenie: łazienka, gaz, centralne ogrzewanie
zamieni na 2p+k z c.o., z balkonem.   726 781 881

55. Agnieszka Kubiak  ul. Starodębska 42 m 6       1p+kpow. mieszkalna 10,88 m2, pow. użytkowa 15,33 m2
wyposażenie; łazienka, ogrzewanie piecowe.
zamieni na większe w starym budownictwie lub bloku z ogrzewaniem piecowym 729 710 135

56. Ewa Nowakowska   ul. Związków Zawodowych 16 m 6             1p+k
pow.mieszkalna 21,80 m2, pow. użytkowa 36,20 m2
wyposażenie: łazienka, centralne ogrzewanie
Zamieni na mieszkanie w bloku z c.o. I lub II piętro, preferowane Toruńska 51A
tel. 601 681 551

57. Ewa Niezborała  ul. Płocka 127 m 40          1p+k
pow. mieszkalna 17,17 m2, pow. użytkowa 26,40 m2
wyposażenie: łazienka, centralne ogrzewanie
zamieni na 2p+k parter lub I piętro  tel. 570 924 254

58. Monika Zielińska  ul. Kraszewskiego 23 m 1A        1p+k
pow. mieszkalna 17,63 m2, pow. użytkowa 36,70 m2 
wyposażenie: wspólny korytarz, łazienka, centralne ogrzewanie etażowe.
zamieni na 2 lub 3p+k z małym zadłużeniem, Osiedle Południe.

59. Justyna Procelewska ul. Szpitalna 8 m10     1p+k
pow. mieszkalna 20,47 m2, pow. użytkowa 29,50 m

wyposażenie: łazienka, ogrzewanie piecowe, parter
zamieni na 2p+k z łazienką i c.o   tel. 724 998 648

60. Cecylia Szczepaniak ul. Zakręt 8 bl. 7 m 25   1p+k

pow. mieszkalna 23,60 m2, pow. użytkowa 32,32 m2
łazienka, ogrzewanie centralne.

61. Kamil Stasinowski    ul. 3 Maja 9 m 8         1p+k
pow. użytkowa 27,40 m2   
wyposażenie: w.c. w korytarzu, ogrzewanie piecowe.
zamieni na 2p+k z c.o. 
2 POKOJE Z KUCHNIĄ

1. Józef Jankowski    ul. Szczęśliwa 1 m 14                 2p+k        pow. użytk. 58,40 m2  pow. mieszkalna 42,00 m2
Wyposażony: w instalację wod-kan, łazienkę, ogrzewanie centralne, II piętro
Zamieni na 2 p + k    z c.o., niskie piętro, do 50 m, tel. 729 711 797   

2. Ewa Górska ul. Wieniecka 42 m 69               2p          pow. użytk. 28,30 m2
Wyposażone: w instalację wod-kan., wspólną łazienkę, ogrzewanie centralne.
Zamieni na M-3 w bloku      tel. 663 766 504                                                                                                                                                                                               

3. Regina Kiełt  ul. Ptasia 2 m 33    2p+k   pow. mieszk. 25,50 m2 pow. użytkowa 42,90 m2
wyposażone: łazienka, ogrzewanie centralnbe.
zamieni na mieszkanie  z c.o., z balkonem w innej okolicy  604 736 646

4. 

5. Izabela Tomczak-Dogońska   ul. Szpitalna 1B m 3       2p+k                       pow. użytk. 54,79 mpow. mieszkalna 36,00 m2
Wyposażone: w instalację wod - kan,  wc, łazienkę,  ogrzewanie piecowe / kominek /.
Zamieni na  3p+k z c.o.   tel. 691 131 982                                   

6.  Wiesława Żebrowska  ul. Płocka 135 m 206                          2p+k    pow. użytkowa 43,00 m2, pow. mieszkalna 31,64 m2
Wyposażone: w instalację wod - kan, łazienkę,  ogrzewanie centralne.
Zamieni  2 p+ k do 40 m2 , na innym osiedlu. 692 638 518                    

 7.  Piotr Piątkowski ul. Bulwary 24 m 6a             2p+k      pow. mieszk. 35,10 m2,  pow. użytk.  61,79 m2
Wyposażone: w instalację wod- kan, wc, łazienkę,   ogrzewanie piecowe.
Zamieni na  3 lub 4p +k
Tel. 724 566 441
                                                                                                                                                                                                                                                                 

8. Grażyna Ziółkowska     ul. Cyganka 9 m 22    2p+k   pow. użytk. 55,30 m2
Wyposażone: w instalację wod - kan, wc, łazienkę ogrzewanie piecowe.

Zamieni na  2P +k z c.o. tel. 724 063 643

10. Dariusz Awarski  ul.Polna 63 m 33  2p+k  pow. mieszk. 19,00 m2, pow. użytk. 35,37  m2
Wyposażone: w instalacje wod - kan, wc, łazienkę,  ogrzewanie centralne.
Zamieni na 1p+k z c.o.  739 061 627  663 358 833              

11.Gabriela Dobrosielska   ul. Barska 29 m 11   2p+k     pow. użytk. 37,95 m2   pow. mieszkalna 26,46 m2
Wyposażone: w instalację wod - kan, gaz, wc, łazienka,   ogrzewanie  centralne.
Zamieni  na 2p+k z c.o.  lub 3p+k z c.o., możliwa spłata zadłużenia  781 941 103

12.  Bożena Junatowska   ul. Dziewińska 9 m 66      2p+k  pow. użytk.  37,50  m2  pow. mieszk. 25,10 m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  wc, łazienkę, gaz, centralne ogrzewanie.
Zamieni na  3p+k z c.o. i balkonem  tel. 794-233-039, 570-115-119.

13.  Anna Marczewska   ul. Wojska Polskiego 3 m 7                2p+k      pow.mieszk.  47,75  m2       pow. użytk.  63,20  m2
Wyposażone:  instalacje wod - kan,  wc, łazienka, ogrzewanie centralne.
Zamieni  na 3p+k z c.o., w bloku.

14.  Mirosław Lewandowski       ul.Ptasia 2 m 16    2p+k      pow.mieszk.  25,50 m2       pow. użytk.  42,90  m2
wyposażone:  instalacje  wod - kan, , wc, łazienka, centralne ogrzewanie
.
Zamieni   na  podobne lub większe w innej dzielnicy.  669 423 870.

15. Ewa Krutulska ul. Bojańczyka 27 m 7    2p+k  pow. mieszkalna 22,76 m2, pow. użytkowa 34,10 m2
wyposażenie:, łazienka, ogrzewanie piecowe.
zamieni na 3 lub 4p+k z c.o. na parterze, z możliwością spłaty zadłużenia do 20 000 zł.

16. Krystyna Sosnowska   ul. Płocka 127 m 80         2p+k      pow.mieszk.  28,39  m2    pow. użytk.  41,62  m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  wc, łazienka,  ogrzewanie centralne.
Zamieni   na  podobne lub większe w innej dzielnicy.

17.Beata Bąk- Szeperuk     ul.Bulwary 22  m 3     2p+k
pow. mieszk. 27,60 m2  pow. użytkowa 52,80 m2,
wyposażone: inst. wod-kan., w.c. łazienka, ogrzewanie centralne.
Zamieni na mieszkanie w bloku, metraż zbliżony 728 132 533

18. Anna Borowiecka ul.Bojańczyka 14a  m 9        2p+k      pow.mieszk.  37,50  m2       pow. użytk.  42,80 m2
Wyposażone:  instalacje  wod - kan,  wc, . ogrzewanie piecowe.
Zamieni   na 1 p +k z c.o do II piętra

19. Grażyna Zajączkowska     ul. Płocka 58 m 11            2p+k       pow. mieszkalna 32,61 m2         pow. użytkowa 37,10 m2
Wyposażone: w instalację wod-kan., w.c., łazienkę,  ogrzewanie centralne etażowe.
Zamieni na 2 lub 3 pokoje z kuchnią z centralnym ogrzewaniem do II piętra. Tel. 500 897 374

20. Waldemar Pałucki    ul. 3 Maja 9 m 6       2p+k        pow. użytkowa 39,72 m2  pow. mieszkalna 29,46 m2
Wyposażone: w instalację wod-kan., w.c, łazienkę , ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 1p lub 2p + k  z c.o., do I piętra  Tel. 503 871 433

21. Maria Lewandowska       ul. Ptasia 1C m 21          2p+k   pow. użytkowa 49,03 m2,  pow. mieszkalna 39,27 m2
Wyposażone: instalacja wod-kan, łazienka, ogrzewanie centralne.
Zamieni na 2p+k z c.o. z balkonem.

22. Monika Trymerska                  ul. Bojańczyka 20/22 m 33      2p+k
pow. mieszkalna 32,60 m2          pow. użytkowa 45,30 m2
Wyposażenie: instalacja wod – kan,  łazienka, w.c.,  ogrzewanie centralne.
Zamieni na 3p+k, z c.o., parter lub I piętro  tel. 728 519 192

23. Beata Chwiałkowska               ul. Ptasia 1E m 35              2p+k  pow. użytkowa 26,84 m2  pow. mieszkalna 20,24 m2
Wyposażone: instalacja wod-kan,  w.c.,łazienka, ogrzewanie centralne.
Zamieni na 2 p+k z c.o. w centrum miasta.

24. Jolanta Wojciechowska     ul. Słodowska 24 m 6                 2p+k
pow. użytkowa 58,40 m2, pow. mieszkalna 47,40 m2
wyposażenie: inst. wod-kan., łazienka, ogrzewanie piecowe, I piętro.
Zamieni na 2p+k  z c.o., w bloku.

25. Jadwiga Groszewska    ul. Ptasia 2m1      2p+k
Pow. mieszkalna  25,50 m2 , pow. użytkowa 42,90 m2
Wyposażenie : instalacja wod-kan., w.c.,łazienka, centralne ogrzewanie.
Zamieni na 2p+k  z  c.o. do I piętra, najlepiej osiedle Południe    tel. 604 269 165

26. Anna Skibińska   ul. Ptasia 2 m 43                2p+k
powierzchnia mieszkalna 26,80 m2, pow. użytkowa 42,00 m2,
wyposażenie : instalacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie centralne. 783-100-145
Zamieni na 2 lub 3p+k z c.o. 

27. Halina Motylińska   ul. Ceglana 1 m 18   2p+k  powierzchnia użytkowa 44,60 m2
wyposażenie: instalacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie centralne etażowe  574 702 878
Zamieni na 3p+k z c.o., I piętro na Zazamczu.

28. Malwina Urbaczewska   ul. Cyganka 13 m 24   2p+k Powierzchnia użytkowa  49,59  m2 pow. mieszkalna 31,35 m2
Wyposażenie : instalacja wod-kan., łazienka,  ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 3p+k z c.o lub na piece 884 651 985

37.Urszula i Jacek Pieróg ul. Wieniecka 42 m 31,320    2p
Powierzchnia mieszkalna 36,18 m2
Wyposażenie: instalacja  ogrzewanie centralne.
Zamieni: na 3p+k z łazienką

38. Dorota Łuczak Korabnicka 7 m 4         2p+k
pow. mieszkalna 19,69 m2  pow. użytkowa 32,50 m2
wyposażenie: łazienka, ogrzewanie piecowe
Zamieni na 2p+k w bloku z c.o.  515 607 685

 39. Mirosława Urbaczewska ul. Wieniecka 42 m 63/64                             2 izby
pow. mieszkalna 36,15 m2
wyposażenie: instalacja wod-kan., c.o.
Zamieni na 2p+k z c.o. w bloku.

 40. Julia Lewandowska  ul. Zakręt 8 bl.7  m 23                 2p+k
pow. mieszk. 27,27 m2, pow. użytk.- 41,19 m2
wyposażenie: instalacja wod-kan., w.c., łazienka, ogrzewanie centralne.
zamieni na M-4 z c.o.

41. Agnieszka Nowakowska ul. Płocka 135 m 33               2p+k
pow. mieszk. 28,67 m2, pow. użytk. 43,20 m2, łazienka, c.o.
Zamieni na większe   666-993-225

 42. Olga Chmielewska  ul. Kaliska  34 m 68     2p+k
  pow. mieszk. 24,95 m2, pow. użytkowa 37,80 m2
ogrzewanie centralne, łazienka, II piętro
zamieni na 3p+k z c.o. do II piętra  603 138 422

 43. Andrzej Głowiński  ul. 14 Pułku Piechoty 14 m 50    2p+k
pow. mieszkalna 23,00 m2, pow. użytkowa 39,19 m2
wyposażenie: łazienka, ogrzewanie centralne.


44. Anna Gadomska     ul. Kilińskiego 12 A m 1       2p+k
pow. mieszkalna 24,44 m2 , pow. użytkowa 40,70 m2
wyposażenie: łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na mieszkanie 3p+k

45. Anna Żołądkiewicz  ul. 3 Maja 4 m 5                   2p+k
pow. użytkowa 41,38 m2,
wyposażenie: łazienka, ogrzewanie piecowe, I piętro.
zamieni na 3p+k z c.o.  730 572 597

46. Beata Kujawa  ul. Okrzei 41 m 3        2p+k
pow. mieszkalna 34,98 m2, pow. użytkowa 57,20 m2
wyposażenie: łazienka, piecowe ogrzewanie, I piętro.
zamieni na 2 p+k w bloku, z c.o., balkon możliwa spłata zadłużenia do 30 000  697 872 435

47. Anna Gładkowska  ul. Płocka 127 m 3         2p+k
pow. mieszkalna 27,46 m2, pow. użytkowa 40,32 m2
wyposażenie: łazienka,  ogrzewanie centralne, parter, podjazd dla osoby niepełnosprawnej.
zamieni na  2p+k z c.o. w innym rejonie miasta   607 810 073

48. Jerzy Kozak    ul. Planty 33 m 55             2p+k
pow. mieszkalna 28,00 m2, pow. użytkowa 44,10 m2
wyposażenie: łazienka, ogrzewanie centralne.
zamieni na 2p+k z c.o. do II piętra do 38 m2 667 015 019

49. Krystyna Krajewska  ul. Budowlanych 5 m 53      2p+k
pow. mieszkalna 21,402, pow. użytkowa 35,11 m2  II piętro
wyposażenie: Łazienka,  centralne ogrzewanie.
Zamieni na 3p+k w bloku z c.o., do II piętra, osiedle Zazamcze lub Południe. 791 315 999

50. Maria Sadowska  ul. Szpichlerna 15 m 4       2p+k
pow. mieszkalna 32,05 m2, pow. użytkowa 49,83 m2
wyposażenie: łazienka,  ogrzewanie piecowe
zamieni na 3 lub 4p+k   tel. 729 376 935

3 POKOJE Z KUCHNIĄ

 

1.Elżbieta Ryszewska    ul. Zw. Zawodowych 18 m 20       3p+k     pow. mieszk. 45,35 m2    pow. użytk.  67,80  m2
Wyposażone: w instalacje wod - kan, wc, łazienkę ogrzewanie centralne.
Zamieni na  2 p+k z c.o., do 50 m2, preferowane Zazamcze 880 250 644

2.  Arkadiusz Kowalski       ul. Kościuszki 5 m 8            4p+k    pow. mieszk.  68,00 m2    pow. użytk.  93,73  m2
Wyposażone: w instalację wod - kan, wc,  łazienkę, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 3p +k z  c.o.
 695 444 492

3. Tomasz Piechocki  ul. Dziewińska 9 b m 30                              3p+k      pow. mieszk.  32,50 m2    pow. użytk.  44,90  m2
Wyposażone: w instalację wod - kan,  wc,  ogrzewanie centralne.     Zamieni  na  2p+k z c.o. do II piętra. 724 482 096

4. Kazimierz Wilczyński               ul. Kaliska 34 m 70        3p+k
pow. mieszk. 31,50 m2               pow. użytk. 47,40 m2
Wyposażone: instalacja wod-kan.,  w.c., łazienka, ogrzewanie centralne.
Zamieni na 2p+k na Zazamczu z balkonem    666 642 651

5. Agnieszka Wiśniewska        ul. Wojska Polskiego 29 m 14              3p+k   pow. mieszk. 52,90 m2      pow. użytk.64,36 m2
Wyposażone: inslacja wod-kan., łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 3p + k z c.o.

6. Marzena Wilińska        ul. Kościuszki 5 m 19         3p+k
pow. mieszk. 46,92 m2, pow. użytk. 72,44 m2
wyposażone; instalacja wod.-kan., w.c, łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na 2p+k  z centralnym ogrzewaniem. 534 602 319

7.  Mariusz Bańkowski   ul. Królewiecka 28  m 4     3p + k
pow. mieszk. 42,61 m2, pow. użytkowa 59,02 m2
wyposażone: instalacja wod.-kan.,  w.c., łazienka, ogrzewanie piecowe.
Zamieni na  3 lub 4p+k z centralnym ogrzewaniem.
608-496-309

8.  Monika Kwiatkowska      ul. Żytnia 72 m 34                    3p z aneksem kuchennym
pow. użytkowa 39,80 m2, pow. mieszkalna 24,60 m2 wyposażone w instalację wod-kan, łazienkę, w.c., gaz, ogrzewanie centralne.
Zamieni na 3p+k z c.o. lub większe.

9. Renata Stępka   ul. Dziewińska 11  m 120                            3p+k
pow. mieszkalna 38,91 m2, pow. użytkowa 53,80 m2, wyposażony w inst. wod-kan,  łazienkę, ogrzewanie centralne.
Zamieni na 2pokoje z kuchnią z c.o., I piętro, osiedle Południe. tel. 732-867-193

10. Jadwiga Kwiatkowska   ul. Kraszewskiego 25 m 2                              4p+k pow. mieszkalna 72,00 m2, pow. użytkowa 93,72 m2
łazienka,  instalacja gazowa.
zamieni na 3 p +k w 4 piętrowym bloku z c.o. I lub II piętro 607 762 513

 

Ta strona używa cookies, korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie. Możesz zmienić preferencje obsługi cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.