Włocławek, 25.09.2019r.

Z A P R O S Z E N I E

do składania ofert

 

Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Ostrowska 30, tel. 054 414-48-50, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piekarskiej 3, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza   do składania ofert.

1. Przedmiot zamówienia:

1.1. Wymiana 4 szt. balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Piekarskiej 3 we Włocławku zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót, stanowiącymi załącznik do zaproszenia.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

2.1. 30.11.2019r.

3. Wymagane dokumenty:

3.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

3.2. kosztorys ofertowy,

3.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.4. dokumenty potwierdzające wykonanie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty (referencje – min. 2 szt.),

3.5. opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 100 000,00 zł.

Dokumenty, o których mowa w ppkt. 3.3.; 3.4., 3.5. muszą być złożone w oryginale bądź w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:

Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87‑800 Włocławek, pok. 15

oferta na:

 Wymiana 4 szt. balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Piekarskiej 3 we Włocławku

4.2. Termin - do 02.10.2019r. godz. 09:30.

4.3.Oferty, które wpłyną do AZK po ww. terminie nie będą brane pod uwagę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego, określa czy ww. termin został zachowany przez Wykonawcę.

5 . Miejsce i termin otwarcia ofert:

5.1. Miejsce – Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87‑800 Włocławek, pok. 15

5.2. Termin – 02.10.2019 r. godz. 10:00

6.  Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu zobowiązany jest do dokonania wizji w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności mogące wystąpić między dokumentacją projektową a rzeczywistym stanem nieruchomości.

7.  Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.

Zaproszenie

Wzór umowy

Przedmiar

Formularz ofertowy

Projekt

 

Ta strona używa cookies, korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie. Możesz zmienić preferencje obsługi cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.