Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Ostrowska 30, tel. 054 414-48-50, działając  w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bojańczyka 1, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza   do składania ofert.

1. Przedmiot zamówienia:

1.1. Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym  przy ul. Bojańczyka 1 we Włocławku zgodnie z projektami budowlanymi  oraz przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik do zaproszenia.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

2.1. 15.08.2019r.

3. Wymagane dokumenty:

3.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

3.2. kosztorys ofertowy,

3.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.4. dokumenty potwierdzające wykonanie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty  (referencje – min. 2 szt.),

3.5. opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 100 000,00 zł.

Dokumenty, o których mowa w ppkt. 3.3.; 3.4., 3.5. muszą być złożone w oryginale bądź w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:

      Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87‑800 Włocławek, pok. 15

oferta na:

   Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym  przy ul. Bojańczyka 1 we Włocławku

4.2. Termin - do 24.06.2019r. godz. 08:00.

4.3.Oferty, które wpłyną do AZK po ww. terminie nie będą brane pod uwagę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego, określa czy ww. termin został zachowany przez Wykonawcę.

5 . Miejsce i termin otwarcia ofert:

5.1. Miejsce – Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87‑800 Włocławek, pok. 15

5.2. Termin – 24.06.2019 r. godz. 08.30

6.  Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu zobowiązany jest do dokonania wizji w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności mogące wystąpić między dokumentacją projektową a rzeczywistym stanem nieruchomości.

7.  Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Przedmiary.zip

Projekt Bojańczyka 1 inst cwu cyrk z nr

Projekt Bojańczyka 1 Wewnętrzna instalacja co z nr

Ta strona używa cookies, korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie. Możesz zmienić preferencje obsługi cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.