ZAPROSZENIE
do składania ofert

Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Ostrowska 30, tel. 054 414-48-50, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zielony Rynek 17, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert.

1. Przedmiot zamówienia.

1.1. Remont więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu poddasza, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich i orynnowania, remont balkonów, malowanie elewacji frontowej, wymiana okien na klatkach schodowych oraz remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Zielony Rynek 17 we Włocławku, zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy.

Uwaga:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany drzwi wejściowych do klatek schodowych oraz wymiany drzwi wejściowych i okna w lokalu użytkowym.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

2.1.15.09.2019r.

3. Wymagane dokumenty:

3.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

3.2. kosztorys ofertowy,

3.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.4. dokumenty potwierdzające wykonanie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty

(referencje - min. 2 szt.),

3.5. opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 100 000,00 zł.

3.6 Wykonawca jest zobowiązany ustanowić kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz, który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. W tym celu Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie przez kierownika budowy uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności, zaświadczenie o wpisie kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie kierownika budowy w prowadzeniu robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków przez co najmniej 18 miesięcy.

Dokumenty, o których mowa w ppkt. 3.3.; 3.4,, 3.5, 3.6. muszą być złożone w oryginale bądź w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zaproszenie

Wzór umowy

Formularz

Przedmiar robót

Przedmiar 2

Przedmiar 3

Projekt

 

Ta strona używa cookies, korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie. Możesz zmienić preferencje obsługi cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.