ZA P R O S Z E NIE

do składania ofert

Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Ostrowska 30, tel. 054 414-48-50, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.

Szpitalna 3/5, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert.

1 . Przedmiot zamówienia:

1.1. Budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego z podłączeniem istniejących kuchni gazowych i indywidualnych dwu funkcyjnych kotłów gazowych w budynku mieszkalnym

położonym przy ul. Szpitalnej 3 we Włocławku, zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót, stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia

2.1. 15.04.2019r.

3. Wymagane dokumentny

3.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

3.2. kosztorys ofertowy,

3.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.4. dokumenty potwierdzające wykonanie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty

(referencje - min. 2 szt.),

3.5. opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 100 000,00 zł.

Dokumenty, o których mowa w ppkt. 3.3.; 3.4., 3.5. muszą być złożone w oryginale bądź w formie kserokopii

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

4. Sposób miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić W kopercie i zaadresować:

Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15

oferta na:

Budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego z podłączeniem istniejących kuchni gazowych i indywidualnych dwu funkcyjnych kotłów gazowych w budynku mieszkalnym położonym

przy ul. Szpitalnej 3 we Włocławku, zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót, stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy

4.2. Termin - do 22.02.2019r. godz. 12:00.

4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po ww. terminie nie będą brane pod uwagę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego,

określa czy ww. termin został zachowany przez Wykonawcę.

5 . Miejsce i termin otwarcia ofert:

5.1. Miejsce - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15

5.2. Termin - 22.02.2019 r. godz. 12:30

6. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu zobowiązany jest do dokonania wizji w miejscu prowadzenia

robót budowlanych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności mogące wystąpić między

dokumentacją projektową rzeczywistym stanem nieruchomości.

7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy

Zaproszenie

Umowa

Projekt

Nakłady

Formularz ofertowy

Ta strona używa cookies, korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie. Możesz zmienić preferencje obsługi cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.