Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Ostrowska 30, tel. 054 414-48-50, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Płockiej 127, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert.

1. Przedmiot zamówienia:

1.1. Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Płockiej 127 we Włocławku, zgodnie z przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

2.1. Od daty podpisania umowy przez strony, do dnia 20.12.2018r.

3. Wymagane dokumenty:

3.1. formularz ofertowy,

3.2. kosztorysy ofertowe,

3.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3,4. dokumenty potwierdzające wykonanie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty

(referencje - min. 2 szt).

ad. 3.3.; 3.4. (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

4.1. Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić W kopercie i zaadresować:

Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15

oferta na:

Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Płockiej 127 we Włocławku

4.2. Termin - do 15.10.2018r. godz. 09:00.

4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po terminie nie będą brane pod uwagę.

5 _ Miejsce i termin otwarcia ofert:

5.1. Miejsce - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15

5.2. Termin - 15.10.2018r. godz. 09:30

6. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu zobowiązany jest do dokonania wizji w miejscu prowadzenia robót budowlanych.

7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.

 

Zaproszenie

Umowa

Formularz ofertowy

Przedmiar klatka nr 1

Przedmiar klatka nr 2

 

Ta strona używa cookies, korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie. Możesz zmienić preferencje obsługi cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.