Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Ostrowska 30, tel. 054 414-48-50, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dziewińskiej 13a, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert.

1. Przedmiot zamówienia:

1.1. Remont klatek schodowych (2 szt.) w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Dziewińskiej 13A we Włocławku zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. 2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

2.1. 30.11.2017r.

3. Wymagane dokumenty:

3.1. formularz ofertowy,

3.2. kosztorys ofertowy,

3.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.4. dokumenty potwierdzające wykonanie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty

(referencje - min. 2 szt),

ad. 3.3.; 3.4. (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:

Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15
oferta na:
Remont klatek schodowych (2 szt.) w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Dziewińskiej 13A
we Włocławku

4.2. Termin - do 15.09. 2017 r. godz. 09:00.

4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po terminie nie będą brane pod uwagę.

5 . Miejsce i termin otwarcia ofert:

5.1. Miejsce - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15

5.2. Termin - 15.09.2017 r. godz. 09:30

6. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu zobowiązany jest do dokonania wizji w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności mogące wystąpić między dokumentacją projektową a rzeczywistym stanem nieruchomości

7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy,

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Przedmiar

Formularz ofertowy

 

Ta strona używa cookies, korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie. Możesz zmienić preferencje obsługi cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.