Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Ostrowska 30, tel. 054 414-48-50, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Płockiej 127, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert.

1. Przedmiot zamówienia:

1.1, Docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Płockiej 127 we Włocławku - I etap, zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót, stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

2.1. 31.10.2017r.

3. Wymagane dokumenty:

3.1. formularz ofertowy,

3.2. kosztorysy ofertowe,

3.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.4. dokumenty potwierdzające wykonanie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty

(referencje - min. 2 szt),

ad. 3.3.; 3.4. (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:

Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15

 oferta na:

Docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Płockiej 127
we Włocławku - l etap, zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót, stanowiącymi załącznik
do niniejszej umowy

4.2. Termin - do 11.08.2017 r. godz. 09:00.

4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po terminie nie będą brane pod uwagę.

5 . Miejsce i termin otwarcia ofert:

5.1. Miejsce - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15

5.2. Termin - 11.08.2017 r. godz. 09:30

6. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu zobowiązany jest do dokonania wizji w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności mogące wystąpić między dokumentacją projektową a rzeczywistym stanem nieruchomości.

7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.

Zaproszenie

Projekt

Przedmiar robót

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Ta strona używa cookies, korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie. Możesz zmienić preferencje obsługi cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.